گرامیداشت روز مخابرات گرامیداشت روز مخابرات

تقدير از پرسنل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردي فرودگاه بين المللي بجنورد