خبر خبر

آمار عملکرد مرداد ماه
آمار عملکرد مرداد ماه و 5 ماهه نخست سال 97 به شرح جدول ذيل مي باشد:
دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافرورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن)
مرداد ماه 10 10 854 663 4.88 5.1
پنج ماهه 48 48 3167 2751 18.94 21.15
مقایسه با دوره مشابه قبل(درصد) 60.6- 60.6- 63.1- 66.5- 57.2- 56-

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد