خبر خبر

آمار عملکرد شهريور ماه
آمار عملکرد شهريور و 6ماهه نخست سال 97 به شرح جدول ذيل مي باشد:
دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافرورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن)
شهریورماه 8 8 624 606 5.02 5.15
شش ماهه 56 56 3791 3357 23.96 26.3
مقایسه با دوره مشابه قبل(درصد) 61.3- 61.3- 63.7 66.9 56.1- 57-

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد