خبر خبر

آمار عملکرد آذر ماه 97
آمار عملکردي آذرماه و نه ماهه فرودگاه بجنورد به شرح جدول ذيل ميباشد :
دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافرورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن)
آذر ماه 11 11 607 560 3.58 3.895
نه ماهه 85 85 5742 5132 34.98 39.702
مقایسه با دوره مشابه قبل(درصد) 57.9- 57.9- 60.3- 63.3- 53- 53.7-
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد