خبر خبر

آمار عملکرد دي ماه
آمار عملکرد دي ماه و 10 ماهه فرودگاه بجنورد به شرح جدول ذيل مي باشد:
دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافرورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن)
دی ماه 8 8 529 424 2.79 2.74
ده ماهه 93 93 6271 5556 37.77 42.43
مقایسه با دوره مشابه قبل(درصد) 58.2- 58.2- 60- 63.5- 53.1- 54.4-
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد