برنامه پروازی برنامه پروازی

                      

برنامه پروازی فرودگاه بجنورد 

 

ایام هفته

خروج از تهران

ورود به بجنورد

خروج از بجنورد

ورود به تهران

شرکت هواپیمایی

شنبه

09:45

11:00

11:30

12:45

آسمان

یکشنبه

13:30

14:45

15:15

16:30

آسمان

دوشنبه

07:25

08:40

09:20

10:40

ماهان

سه شنبه

09:50

11:05

11:25

12:50

آسمان

چهارشنبه

07:25

08:40

09:20

10:40

ماهان

پنج شنبه

-

-

-

-

-

جمعه

08:45

10:00

10:45

12:00

ماهان