برنامه پروازی برنامه پروازی

برنامه پروازهای نیم سال دوم سال 1397 از تاریخ 1397/08/07 لغایت 1398/01/10 

 

ایام هفته

خروج از تهران

ورود به بجنورد

خروج از بجنورد

ورود به تهران

شرکت هواپیمایی

شنبه

-

-

-

-

-

یکشنبه

14:00

15:15

16:00

17:15

تابان

دوشنبه

9:00

10:15

11:00

12:15

ماهان

سه شنبه

9:00

10:15

11:00

12:15

تابان

چهارشنبه

-

-

-

-

-

پنج شنبه

9:00

10:15

11:00

12:15

ماهان

جمعه

8:45

10:00

10:45

12:00

ماهان