طرح های توصعه طرح های توصعه

طرحهای توسعه فرودگاه بجنورد  به شرح ذیل  می باشد:

طرح تملک اراضی: در حال حاضر 60 هکتار اراضی مورد نیاز فرودگاه به طور کامل تحت تملک فرودگاه در آمده و ضمیمه فرودگاه گشته است و به لحاظ هزینه ای در مراحل پایانی تصفیه حساب با مالکین بوده وبخش عمده ای از مالکین که نسبت به تکمیل پرونده و مدارک خود نموده اند موفق به دریافت وجه زمین خود شده اند.

توسعه باند: این طرح نیز به طور کامل به اتمام رسیده و در مرحله اتمام عملیات استریپ سازی (حاشیه دو طرف باند) می باشد.

ترمینال خارجی: در حال احداث بوده و رشد فیزیکی 75درصدی را دارد.

محوطه سازی:عملیات محوطه سازی جلوی ترمینالهای مسافری در جهت زیباسازی محوطه در حال انجام می باشد و همزمان با اتمام ساخت ترمینال خارجی به اتمام خواهد رسید.

سیستم کمک ناوبری ILS CAT I: عملیات نصب و گراند چک سیستم ILS به پایان رسیده و به محض انجام چک پروازی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.احداث ساختمان جدید یگان حفاظت هواپیمایی با پیشرفت فیزیکی 95 درصداحداث ساختمان جدید هواشناسی با پیشرفت فیزیکی 100 درصداحداث ساختمان جدید واحد ایمنی و اتش نشانی فرودگاهی در فضایی به وسعت 1200 متر مربع با پیشرفت 10 درصد