ارتباط با مدیریت ارتباط با مدیریت

شماره تماس مدیریت فرودگاه بجنورد: 05832325001

دورنگار : 05832236574

ملاقات مردمی جهت ارتباط مستقیم با مدیریت فرودگاه روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 10:00 الی 11:00