پارکینگ پارکینگ

فرودگاه بین المللی بجنورد  داراي يك پاركينگ روباز مقارن ترمينال داخلي با ظرفيت پذيرش 35 دستگاه خودرو آماده سرويس دهي به مسافرين محترم مي باشد.