میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

 

 

شناسنامه خدمات

عنوان خدمت

 بستر ارائه خدمت 

توضیح خدمت

لینک سامانه درخواست خدمت 

توافقنامه سطح خدمات

نظرسنجی

13051753000

ارائه خدمات ترافيک هوائي

  

کاملاً الکترونیکی

سامانه ارائه طرح پرواز

دانلود

13051754000

ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

دانلود

غیرالکترونیکی

------

دانلود

13051755000

ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي

دانلود

غیرالکترونیکی

------

دانلود

13051756000

صدور مجوز تردد دسترسي

دانلود

غیرالکترونیکی

------

دانلود

13051757000

اعلان پرواز

     

کاملاً الکترونیکی

سامانه اعلان پرواز

دانلود نسخه اندروید FIDS

دانلود

 
شماره پشتیبانی : 05831378100

 

خدمات الکترونیکی 

خدمات  غیرالکترونیکی 

نرم افزار های کاربردی 

اطلاعات مسافرین 

میز خدمت فیزیکی در ترمینال مسافربری مستقر میباشد

تماس با اطلاعات پرواز : 199