میز خدمت میز خدمت

میز خدمت فرودگاه بجنورد 

خدمات الکترونیکی 

نرم افزار های کاربردی 

اطلاعات مسافرین 

میز خدمت فیزیکی در ترمینال مسافربری مستقر میباشد

تماس با اطلاعات پرواز : 199